Školský vzdelávací program - "So slnečnými lúčmi poznávame svet"

Školský vzdelávací program obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať región školy a život v ňom. V našej výchovno-vzdelávacej práci budeme plniť nasledovné ciele:

 1. Ochraňovať záujmy a práva detí predškolského veku tým, že budeme presadzovať dodržiavanie a uplatňovanie Dohovoru o právach dieťaťa:
 • vytvárať psychohygienické podmienky, ktoré umožnia deťom tešiť sa zo svojich práv – klíma školy a atmosféra edukačného procesu,
 • vo všetkých formách výchovy a vzdelávania rešpektovať záujem dieťaťa,
 • umožňovať deťom vyjadriť svoj názor, myšlienku, predstavu, dieťa sa môže slobodne vyjadrovať ku všetkým záležitostiam, ktoré sa ho týkajú,
 • poskytovať deťom  možnosť podieľať sa na rozhodovaní vo všetkých oblastiach jeho života v MŠ
 1. Ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo prostredníctvom poznávania ľudových tradícií  v regióne a aktívnym zapájaním sa do prípravy a realizácie osláv a sviatkov.
 • vzbudzovať a rozvíjať záujem o tradičnú ľudovú kultúru, šíriť ľudové tradície
 • poznávať históriu, zvykloslovie, folklórne bohatstvo, obyčaje svojich predkov,
 • zachovávať hodnoty ľudového umenia prostredníctvom žijúcich nositeľov ľudovej kultúry a remeselnej výroby, ľudové piesne, drotárstvo...
 • formovať osobnosť dieťaťa v duchu národného povedomia a vlastenectva.
 1. Utvárať pozitívny vzťah k bezprostrednému i širšiemu spoločenskému a prírodovednému prostrediu, prebúdzať environmentálne cítenie detí na elementárnej úrovni.
 • utvárať  bohatý emocionálny vzťah k prírode,
 • pociťovať radosť s existencie a krásy prírody,
 • prebúdzať environmentálne cítenie a elementárne ochranárske postoje,
 • uvedomovať si význam a hodnotu prírodného prostredia pre človeka a živočíchy,
 • poznávať a utvárať si pozitívny vzťah k spoločenskému a prírodnému prostrediu v regióne.

Cieľom školského vzdelávacieho programu je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, psychomotorickej a kognitívnej, v cieľavedomom rozvíjaní schopností a zručností, utváraní predpokladov  na ďalšie vzdelávanie a príprave na úspešný život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí, a to prostredníctvom činnostného a procesuálneho charakteru výchovy  a vzdelávania. Všeobecné a špecifické ciele smerujú k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií.

Individuálnym prístupom vo výchovno-vzdelávacom procese podporíme osobnostný rozvoj  i detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie, aj v krúžkových činnostiach a v realizácií školských projektov.

Obsah vzdelávania v materskej škole je vymedzený v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

-          Jazyk a komunikácia

-          Matematika a práca s informáciami

-          Človek a príroda

-          Človek a spoločnosť

-          Človek a svet práce

-          Umenie a kultúra

-          Zdravie a pohyb

Vymedzenie obsahu vzdelávania v materskej škole v uvedených vzdelávacích oblastiach neznamená, že sa výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole viaže výlučne na jednu z konkrétnych vzdelávacích oblastí. Vzdelávacie oblasti sú vzájomne prestupné a ciele jednej z nich možno dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblastí. Na úrovni plánovania obsahu vzdelávania v konkrétnych materských školách je možné, vzájomné prelínanie vzdelávacích oblastí a ich integrácia.

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

·         hry a činnosti podľa výberu detí,

·         zdravotné cvičenie,

·         vzdelávacia aktivita,

·         pobyt vonku,

·         činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).