Žiadosť o vrátenie preplatku si môžete stiahnuť po kliknutí na nasledujúci link

ziadost-o-vratenie-preplatku

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Pokyny pre platbu  v školskej jedálni

Číslo účtu  ŠJ : IBAN SK32 0200 0000 00165 7083 351

1. Platba za stravu

Spôsob úhrady platieb za stravu:

- trvalým príkazom (obmedzený na školský rok) mesačne k 20. dňu v mesiaci, ktorý zadáva zákonný  zástupca žiaka v banke na sumu 25,80 €.

- bezhotovostným stykom:

   * internetbanking, mesačným príkazom na účet, platba podľa výšky platby za stravu

   * poštovou poukážkou, ktorú si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ, platba podľa výšky platby za stravu, preplatok sa môže odrátať hneď.

Platby za stravu je nutné uhradiť do 20. dňa v mesiaci vopred (v auguste sa platí za september, v septembri za október...).

Do poznámky pre prijímateľa nezabudnite napísať: MŠ – meno, priezvisko,  triedu dieťaťa, aby sa platba mohla včas a bez problémov identifikovať.

V prípade úhrady stravy po uvedenom termíne, je potrebné priniesť potvrdenie o zaplatení, inak vedúca ŠJ nevie, kto má ktoré dni zaplatené a kto nie.

2. Preplatky a nedoplatky

Preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k 30.6.2018 a vrátia na základe Žiadosti o vrátenie preplatkov (bude zverejnená na stránke materskej školy v záložke Školská jedáleň) do 31.07.2018, alebo po dohovore so zákonným zástupcom žiaka kedykoľvek počas školského roka. Nevrátené preplatky sa posunú do nasledujúceho školského roka. Ak po ukončení stravovania zákonný zástupca dieťaťa nepožiada o vrátenie preplatku do troch rokov od jeho vzniku, vedúca ŠJ predloží žiadosť riaditeľstvu školy na kúpu drobného majetku do školskej jedálne za tieto finančné prostriedky.

Informácie: vedúca ŠJ – t.č. 4281105 – pevná linka, 0905282439

Platba v MŠ  pre rok 2017

Desiata  –  0,28 €     Obed – 0,68 €   Olovrant – 0,23 €  

Réžijné náklady - 0,10 €

Spolu:  1,29 €