ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že v termíne 

od 01.05.2021 do 31.05.2021 

bude prebiehať zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022.

PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi MŠ, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Písomné žiadosti bude možné doručiť:

  • osobne, poštou, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
  • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy (číslo schránky E0007110588)
  • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (číslo schránky E0007110588)

 

Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2021,

Ostatné kritéria prednostného prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní s pedagogickou radou a so zriaďovateľom:

  • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • deti, ktoré k 1.septembru 2021 dovŕšia tri roky veku,
  • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti osamelých rodičov a samoživiteľov,
  • deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

Podmienkou prijatia dieťaťa do materskej školy je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Výnimočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ktoré má osvojené základné hygienické návyky a ak je voľná kapacita MŠ.

 

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo si ho stiahnuť

 

 

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2021 DOSIAHLO 5. ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ!