ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom, že v termíne 

od 01.05.2022 do 15.05.2022 

bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023.

PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Písomné žiadosti bude možné doručiť:

 • osobne, poštou, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ, Nesluša 837
 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

 

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2022 DOSIAHNE 5. ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ!

 

Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – deti,  ktoré dovŕšia 5 rokov do 31.augusta 2022. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. 
 • ktoré dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť (deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok), v plnení povinného predprimárneho vzdelávania môže dieťa pokračovať na základe:
  • písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu
  • ktoré nedovŕšili päť rokov veku do 31. augusta príslušného roku , ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa, ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží:
   • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
   • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, (predčastné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania)

 

Ostatné kritéria prednostného prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní s pedagogickou radou a so zriaďovateľom:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov/rodičov o prijatie detí do materskej školy sa uprednostnia:

 • deti súrodencov, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ Nesluša - najmä súrodencov s plnením  povinného  predprimárneho vzdelávania a potom ostatné súrodenecké vzťahy, ktoré dovŕšili do 31.8. vek 3 roky,
 • detí zamestnancov ZŠ s MŠ Nesluša 837,
 • deti, ktoré v kalendárnom roku dovŕšia 3 roky  (postupnosť od najstaršieho po najmladšie),
 • deti z obce Nesluša,
 • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti osamelých rodičov a samoživiteľov a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
 • výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, pokiaľ to kapacita MŠ dovoľuje a ak sú na prijatie vhodné materiálne, personálne podmienky a dieťa má osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky (vie jesť samostatne lyžicou, napije sa z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík)

 

Tlačivo  Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ   si môžete  stiahnuť na stránke

 

V prípade, ak sa zákonní zastupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné túto skutočnosť doložiť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ. 

Tlačivo: Písomné vyhlásenie rodiča - podpisovanie, doručovanie len jednému ZZ