PROFIL ŠKOLY

Naša materská škola je umiestnená v prírodnom prostredí, a preto sa orientujeme na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, s cieľom položiť elementárne základy poznávania prírodných a spoločenských vied. V edukácii využívame predovšetkým prirodzené poznávanie prírodného prostredia, nové metódy a stratégie s cieľom podporovať u detí kladný vzťah k prírode a  k jej ochrane.

V oblasti kultúrnej gramotnosti sa zameriavame na rozvoj komunikačných schopností  a predčitateľskej gramotnosti detí, rozvíjame a zdokonaľujeme schopnosť verbálnej i neverbálnej komunikácie,  správnej výslovnosti a gramatickej správnosti hovoreného prejavu, podporujeme u detí pozitívny vzťah ku knihám ako zdroju informácií a poznania. Prostredníctvom hier a hrových činnostívedieme deti k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej účasti na riadení výchovno-vzdelávacej činnosti s dôrazom na rozvoj emocionálnej inteligencie dieťaťa.

Počas celodenného pobytu dieťaťa v MŠ sa snažíme:

  • podporovať rozvoj grafomotorických zručností detí a predčitateľských kompetencií,
  • prostredníctvom plnenia projektu ŠPZ na elementárnej úrovni eliminovať vplyv faktorov ohrozujúcich telesné a duševné zdravie detí, podporovať zdravý telesný a duševný rozvoj
    a zvyšovať odolnosť organizmu voči chorobám,
  • podporovať  u deti rozvoj  počítačovej  gramotnosti so zámerom rozvoja pozornosti, pamäti, postrehu,  reakcie a   priestorovej predstavivosti,
  • skvalitňovať environmentálnu výchovu s cieľom podporovať u deti vzťah k prírode, jej ochrane k zdraviu a všetkým žijúcim organizmom a výchovu deti zameriavať smerom 
    k osvojovaniu si princípov trvalo udržateľného rozvoja,
  • prostredníctvom estetických a  pohybových činností umožňovať tvorivosť a sebarealizáciu talentovaným deťom, u menej nadaných pomáhať nachádzať záujem o tieto voľnočasové aktivity.