Denný poriadok MŠ

Prevádzka materskej školy:

Prevádzka MŠ bola prerokovaná a odsúhlasená  Radou školy, rodičmi a zriaďovateľom MŠ . Materská škola  je v prevádzke  počas pracovných dní  v čase:

od 6.30  do 16.00 hod. V čase od 6.30 do 7.00 hod. prevádzku zabezpečuje jedna učiteľka podľa vopred vypracovaného rozpisu pracovného času.  

 

Denné, pravidelne sa opakujúce činnosti sú usporiadané v dennom poriadku, v ktorom sa striedajú:

  • hry a  činnosti podľa výberu detí,
  • vzdelávacie aktivity,
  • zdravotné cvičenie,
  • pobyt vonku,
  • odpočinok,
  • krúžková činnosť,
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie).

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.

 

ČINNOSTI   ZABEZBEČUJÚCE    ŽIVOTOSPRÁVU

(časy sú len orientačné)

 

DESIATA

POBYT VONKU

OBED

OLOVRANT

1.TRIEDA

8.45

10.25

11.45

14.45

2.TRIEDA

8.35

10.15

11.35

14.35

3.TRIEDA

8.25

10.05

11.25

14.25

4.TRIEDA

8.25

10.05

11.25

14.25