Environmentálna výchova v MŠ

 

Hlavný cieľ: Rozvíjať environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, utváranie povedomia spracovania odpadov na vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.

Stanovené ciele budeme uskutočňovať prostredníctvom naplánovaných environmentálnych aktivít.

Postavenie environmentálnej výchovy v novom Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách nie je priamo vyčlenené. Svojim obsahom sa prelína vo všetkých vymedzených vzdelávacích oblastiach. Plní sa integrovane v siedmych  vzdelávacích oblastiach:

                              - Jazyk a komunikácia

                               - Matematika a práca s informáciami

                               - Človek a príroda

                               - Človek a spoločnosť

                               - Človek a svet práce

                               - Umenie a kultúra

                               - Zdravie a pohyb

Najširšie zastúpenie má však vo vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“.

Environmentálnu výchovu môžeme chápať ako systematický proces formovania jednotlivca od útleho detstva až do dospelosti. Uskutočňuje sa v troch rovinách: vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k iným ľuďom a vo vzťahu k životnému prostrediu.

Vo vzťahu k sebe: vnútorná, podstatná hodnota environmentálnej výchovy spočíva v podpore a rozvoji sebaúcty, sebadôvery, sebauvedomenia. Rozvíja sa celá osobnosť človeka, pričom sa podstatne mení environmentálne vedomie.

Vo vzťahu k iným ľuďom: výchova k úcte a dôvere k iným ľuďom je základom skupinovej a aktívnej zodpovednosti.

Vo vzťahu k životnému prostrediu: environmentálna výchova pôsobí na vnútornú zmenu človeka a jeho vzťah k životnému prostrediu. Vedie človeka k schopnosti chrániť, používať a podporovať lokálne a globálne životné prostredie.

Prostredníctvom environmentálnej výchovy vedieme deti k poznaniu podstaty ekologických zákonitostí, k rozvíjaniu estetického cítenia a formovanie citového, humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia. Prílišným zdôrazňovaním poškodzovania prírody však môžeme vzbudiť v deťoch nežiaduce emocionálne zážitky: strach a bezmocnosť. Našou povinnosťou je preto ukázať im, že môžu pre Zem urobiť veľa prospešného.

V materskej škole využívame pri vytváraní vzťahu k životnému prostrediu najmä metódy praktických činností. Prirodzené zážitky a skúsenosti uprednostňujeme pred sprostredkovanými a každú činnosť vhodným spôsobom motivujeme .Prvky environmentálnej výchovy v našej MŠ sú súčasťou nášho ŠKVP. V jednotlivých prierezových témach plníme stanovené ciele prostredníctvom školského plánu environmentálnych aktivít.