ZMENA V ZÁPISE 

detí do Materskej školy 1000 v Nesluši, 023 41

Riaditeľstvo MŠ v Nesluši oznamuje rodičom, ktorí si chcú podať žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01.09.2020

že po dohovore s p.riaditeľkou na t.č. 0908270097 ju môžu priniesť osobne 

– za dodržania karanténnych opatrení, prípadne je možné poslať žiadosť poštou.

 Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. 

Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt / toto sa bude riešiť dodatočne/.

Žiadosť je potrebné doručiť do 31.5.2020.

Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť v MŠ alebo stiahnuť z web stránky MŠ.

   /Kritéria prijímania detí do MŠ sú uvedené nižšie./

 

ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA ZŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

 určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. 

Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené.

 

 

MILÍ RODIČIA našich predškolákov,

srdečne Vás pozývame pridať sa k nám do facebookovej skupiny, kde Vám budeme postupne ponúkať aktivity a námety pre našich predškolákov ako inšpiráciu počas týchto dní.

Ide o uzavretú skupinu iba detí predškolákov MŠ Nesluša. 

(nakoľko aktivity sú orientované pre ich vekovú kategóriu)

https://www.facebook.com/groups/1713180158821008/

Keďže sa blíži zápis detí do 1. ročníka ponúkame Vám aj informačný list  - Budete mat prvacika

 

Pre deti 3. triedy p.uč. Zuzky a Slávky je sprístupnená facebooková skupina, kde sa Vám milí rodičia a deti ponúkajú zaujímavé aktivity a námety na témy, ktorým by sme sa s deťmi v čase fungovania MŠ venovali. Ide o uzavretú skupinu iba detí 3. triedy.

(nakoľko aktivity sú orientované pre ich vekovú kategóriu)

https://www.facebook.com/groups/142109220494785/learning_content/

 

 

OZNAM – 

prerušenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu MŠ

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

 

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do

 

ODVOLANIA!!!

 

Z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom

COVID-19  je Materská škola  v obci Nesluša

 zatvorená už od piatka 13.03.2020

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň sú deti automaticky odhlásené zo stravovania.

 

Počas prerušenia prevádzky rodičom odporúčame  obmedziť pohyb detí mimo domácnosti.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

MATERSKÁ ŠKOLA NESLUŠA

Vítame Vás na stránkach našej materskej školy. Predprimárne vzdelávanie je základom pre ďalší osobnostný rast a rozvoj dieťaťa. 

Vedenie Materskej školy Nesluša :

Riaditeľka MŠ : Bc. Anna Žáková

Zástupkyňa riaditeľky : Bc. Zuzana Mrvečková

 
Charakteristika MŠ

Materská  škola v Nesluši je štvortriedna materská škola bez právnej subjektivity.

Od 01. 07. 2002 s nadobudnutím platnosti zák. NRSR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, sa MŠ stala rozpočtovou organizáciou Obce Nesluša a pedagogickí zamestnanci zamestnancami Obce Nesluša.

Materská škola poskytuje  spravidla celodennú starostlivosť deťom od troch do šesť rokov (vo výnimočných a odôvodnených prípadoch i deťom mladším). Okrem toho poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu (deťom matiek na materskej dovolenke, prípadne deťom nezamestnaných matiek, sociálne slabších rodín...).

Tri triedy sú umiestnené na prvom poschodí bývalej budovy školskej družiny a jedna v prístavbe MŠ. Tiedy majú stabilnú spálňu. Kapacita  materskej školy je 88 detí. WC na prvom poschodí, ktoré má 10 umývadiel a 12 detských záchodov je spoločné pre tri triedy. Triedy toto zariadenie využívajú v časovo upravenom harmonograme. Trieda v prístavbe má vlastné WC (5 umývadiel a 5 detských záchodov).

Deti sa stravujú v jedálni ZŠ, ktorá sa nachádza na prízemí v jednej budove s materskou školou. Deti MŠ majú v jedálni vyhradenú samostatnú časť.

Vnútorné a vonkajšie priestory sú vybavené zariadením primeraným vývinovým osobitostiam detí predškolského veku. Záhrada – školský dvor je súčasťou areálu ZŠ. Je vybavená pieskoviskom, drevenými lavičkami, záhradnými hračkami a novovybudovanaým umelým ihriskom a časťou s preliezkami. Nevýhodou je, že časť dvora nie je možné oplotiť od areálu ZŠ. Materská škola využíva na pohybové aktivity a krúžkovú činnosť detí i telocvičňu ZŠ a vonkajšie umelé ihrisko ZŠ.

 

Priestory MŠ: priestory po prístavbe MŠ (2019)

PRIESTORY MŠ

 

Kritéria prijímania detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ktoré má osvojené základné hygienické návyky a ak je voľná kapacita MŠ.

1.     Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku k 1.9.2020
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

2.     Podmienky prednostného prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní s pedagogickou radou a so zriaďovateľom:

  • deti, ktoré k 1.septembru 2020 dovŕšia tri roky veku,
  • deti, ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu,
  • deti, ktoré nastúpia do materskej školy do 15.septembra 2020,
  • deti zo sociálne slabého prostredia,
  • deti, ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie,

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydáva riaditeľstvo školy v mesiaci jún až august.

Kapacita MŠ v Nesluši ja 88 detí.

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenú pediatrom, je potrebné odovzdať riaditeľke materskej školy. Prihlášky sa prijímajú i v priebehu roka.