AKTUÁLNE OZNAMY

ZMENY V DOTÁCIÁCH NA STRAVU OD 01.07.2022 A PRI PREDKLADANÍ PODKLADOV NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE

05.07.2022 18:14
Dňa 01.07.2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 01.07.2022 v zmysle § 52zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je: 40 eur mesačne,...

DOTÁCIA NA ŠKOLSKÉ POTREBY V ŠK. ROKU 2022/2023

05.07.2022 18:12
Žiadame rodičov detí, ktoré budú v šk. roku 2022/2023 v poslednom ročníku materskej školy (budúci predškoláci), aby Doklady z ÚPSVaR  - POTVRDENIE o poberaní dávky v hmotnej núdzi alebo POTVRDENIE, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima...

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí dieťaťa do MŠ

20.06.2022 13:46
Vážení rodičia, písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,  bude vydávať zástupkyňa pre MŠ v dňoch od 22.06. do 23.06.2022 (t.j. streda, štvrtok)  v čase od 14:00 hod do 16:00 hod v kancelárii zástupkyne pre...

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2022

05.05.2022 16:56
 Vážení rodičia,  riaditeľstvo materskej školy so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že letná prevádzka pre prihlásené deti bude prebiehať  od 01.07.2022 do 15.07.2022. Prosíme Vás, aby ste svoje dieťa záväzne prihlásili na letnú prevádzku,  v termíne...

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

27.02.2022 15:26
Milí rodičia,  upozorňujeme Vás na nový Školský semafor , ktorý vydalo ministerstvo školstva na webe www.minedu.sk/skolsky-semafor. Manuál je aktualizovaný k 25. 2. 2022 z dôvodu úpravy karanténnych opatrení a zavedenia individuálnej izolácie pozitívneho na Covid-19 v školách na základe...

INFORMAČNÁ TABUĽA

POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU V PRÍPADE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA V MŠ

20.08.2021 23:33
POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU  V PRÍPADE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA V MŠ V prípade neprítomnosti dieťaťa trvajúcej 3 a viac dní (vrátane...

PRÍCHOD DETÍ DO MŠ

19.08.2021 23:30
Prosíme rodičov, aby svoje dieťa privádzali do MŠ najneskôr do 8.00 hod. V prípade neskoršieho príchodu do MŠ z dôvodu návštevy lekára je...

OZNAMY

OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY DIEŤAŤA

22.10.2021 21:16

Milí rodičia, s účinnosťou od 18. októbra sa mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu nasledovne:

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

  1. a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

  2. b) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. 

Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré JE predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude VYŽADOVAŤ pri neprítomnosti dieťaťa z dôvodu ochorenia, ktorá trvá dlhšie ako 7 dní. Zákonný zástupca môže dieťa ospravedlniť z dôvodu choroby neprítomnosť dieťaťa od 3 do 7 vyučovacích dní.

Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti NEVYŽADUJE, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré NIE JE predprimárne vzdelávanie povinné.

Naďalej platí, že ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

Ďakujeme za pochopenie