MATERSKÁ ŠKOLA NESLUŠA

Vítame Vás na stránkach našej materskej školy. Predprimárne vzdelávanie je základom pre ďalší osobnostný rast a rozvoj dieťaťa. 

Vedenie Materskej školy Nesluša :

Riaditeľka MŠ : Bc. Anna Žáková

Zástupkyňa riaditeľky : Bc. Zuzana Mrvečková

 
Charakteristika MŠ

Materská  škola v Nesluši je štvortriedna materská škola bez právnej subjektivity.

Od 01. 07. 2002 s nadobudnutím platnosti zák. NRSR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, sa MŠ stala rozpočtovou organizáciou Obce Nesluša a pedagogickí zamestnanci zamestnancami Obce Nesluša.

Materská škola poskytuje  spravidla celodennú starostlivosť deťom od troch do šesť rokov (vo výnimočných a odôvodnených prípadoch i deťom mladším). Okrem toho poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu (deťom matiek na materskej dovolenke, prípadne deťom nezamestnaných matiek, sociálne slabších rodín...).

Triedy sú umiestnené na prvom poschodí bývalej budovy školskej družiny. Tri triedy majú stabilnú spálňu, v štvrtej triede (2,5 - 3 roč. detí) sa postele rozkladajú. Kapacita  materskej školy je 75  detí. WC, ktoré má 10 umývadiel a 12 detských záchodov je spoločné pre všetky triedy. Triedy toto zariadenie využívajú v časovo upravenom harmonograme.

Deti sa stravujú v jedálni ZŠ, ktorá sa nachádza na prízemí v jednej budove s materskou školou. Deti MŠ majú v jedálni vyhradenú samostatnú časť.

Vnútorné a vonkajšie priestory sú vybavené zariadením primeraným vývinovým osobitostiam detí predškolského veku. Záhrada – školský dvor je súčasťou areálu ZŠ. Je vybavená pieskoviskom, drevenými lavičkami a záhradnými hračkami. Nevýhodou je, že časť dvora nie je možné oplotiť od areálu ZŠ. Materská škola využíva na pohybové aktivity a krúžkovú činnosť detí i telocvičňu ZŠ.

 

Priestory MŠ:

PRIESTORY MŠ.pdf (6,6 MB)

 

Kritéria prijímania detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ktoré má osvojené základné hygienické návyky a ak je voľná kapacita MŠ.

1.     Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

2.     Podmienky prednostného prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní s pedagogickou radou a so zriaďovateľom:

  • deti, ktoré k 1.septembru 2018 dovŕšia tri roky veku,
  • deti, ktorých starší súrodenec už navštevuje materskú školu,
  • deti, ktoré nastúpia do materskej školy do 15.septembra 2018,
  • deti zo sociálne slabého prostredia,
  • deti, ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie,

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydáva riaditeľstvo školy v mesiaci jún až august.

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenú pediatrom, je potrebné odovzdať riaditeľke materskej školy. Prihlášky sa prijímajú i v priebehu roka.