ROZVÍJANIE PREDČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

 

Predčitateľská gramotnosť súvisí s kompetenciami dieťaťa objavovať vo svojom okolí všetko, s čím súvisí svet písma a číslic. Je to schopnosť reagovať na čítaný text, porozumieť mu, zreprodukovať ho, pokúsiť sa ho napodobniť a graficky zaznamenať to, čo dieťa vidí. Aktivity a rôzne hry s písmenami a číslicami sú pre deti veľmi zaujímavou a obľúbenou činnosťou, preto je veľmi dôležité poskytnúť im tak estetické prostredie, aby ich iniciovalo k rozvoju počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti. Ide o také podnety, s ktorými sa dieťa bežne stretáva počas dňa v materskej škole, napríklad rôzne nápisy, označenia detských portfólií, označenia detských skriniek, označenie pravidiel a i., ale i o súbor edukačných aktivít, ktoré sú zamerané práve na rozvoj predčitateľských schopností. 

Aktivity na rozvíjanie oblasti jazyk a komunikácia sú vypracované ako možné návrhy na uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho cieľa, nakoľko každá trieda v MŠ je osobitá -na inej kognitívnej, socio-emocionálnej, telesnej, morálnej a estetickej úrovni. Každá pani učiteľka si musí aktivitu prispôsobiť pre svoju triedu, tak, aby   najprirodzenejšou formou rozvíjala gramotnosť  a zároveň splnila daný cieľ. Okrem daných návrhov, ktoré sú rozdelené pre jednotlivé mesiace, je dôležité, aby pani učiteľky počas celého školského roka cielene využívali rôzne metódy a stratégie na rozvíjanie jazykovej gramotnosti deti.