ROZVÍJANIE PREDČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

 

Predčitateľská gramotnosť súvisí s kompetenciami dieťaťa objavovať vo svojom okolí všetko, s čím súvisí svet písma a číslic. Je to schopnosť reagovať na čítaný text, porozumieť mu, zreprodukovať ho, pokúsiť sa ho napodobniť a graficky zaznamenať to, čo dieťa vidí. Aktivity a rôzne hry s písmenami a číslicami sú pre deti veľmi zaujímavou a obľúbenou činnosťou, preto je veľmi dôležité poskytnúť im tak estetické prostredie, aby ich iniciovalo k rozvoju počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti. Ide o také podnety, s ktorými sa dieťa bežne stretáva počas dňa v materskej škole, napríklad rôzne nápisy, označenia detských portfólií, označenia detských skriniek, označenie pravidiel a i., ale i o súbor edukačných aktivít, ktoré sú zamerané práve na rozvoj predčitateľských schopností. 

Aktivity na rozvíjanie oblasti jazyk a komunikácia sú vypracované ako možné návrhy na uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho cieľa, nakoľko každá trieda v MŠ je osobitá -na inej kognitívnej, socio-emocionálnej, telesnej, morálnej a estetickej úrovni. Každá pani učiteľka si musí aktivitu prispôsobiť pre svoju triedu, tak, aby   najprirodzenejšou formou rozvíjala gramotnosť  a zároveň splnila daný cieľ. Okrem daných návrhov, ktoré sú rozdelené pre jednotlivé mesiace, je dôležité, aby pani učiteľky počas celého školského roka cielene využívali rôzne metódy a stratégie na rozvíjanie jazykovej gramotnosti deti. 

 

Ciele a návrhy aktivít na rozvoj vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia:

September a priebežne celý rok

Cieľ: vytvoriť prostredie v materskej škole, aby dieťa iniciovalo k rozvoju počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti.

 

Október:  Naše knižky kamarátky

Cieľ: Znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči  -orientuje sa v knižnici, podľa záujmu a potreby siaha po encyklopédiách, rozprávkových knihách, po príbehoch zo života ľudí, vie povedať čím sa líšia.

 

November: Pod hríbom

Cieľ:  Používa knihu správnym spôsobom.

 

December: Píšeme list Ježiškovi

Cieľ: Poznávanie funkcií písanej reči. Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a uvedie jednoduché príklady

 

Január: Hádankovo

Cieľ:  znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči - dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam jednoduchých slovných spojení

 

Február:  Obrazobásne

Cieľ: rozhodne, či sa dve slová rýmujú

 

Marec: V kráľovstve kníh

Cieľ: na základe ilustrácie rozpráva vlastný príbeh

 

Apríl:  Ako vzniká papier, kniha

Cieľ: uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom informáčno-komunikáčnymi tehnológiami, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov

 

Máj/ Jún : Hráme divadlo

Cieľ: obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohybových činnostiach