Deti spoznávajú svoje práva

 

Cieľ projektu:

Poskytnúť učiteľkám predprimárneho vzdelávania možnosť implementácie problematiky práv dieťaťa do školského kurikula v materskej škole. Vychádzame z toho, že edukačný proces vo všetkých typoch škôl musí v duchu výchovy k ľudským právam a tolerancii akceptovať vek detí, prispievať k ich rozvoju ako nezávislej, samostatnej a zodpovednej osobnosti. Prostredníctvom jednotlivých námetov ponúkame  návrhy, ako sa primeranou formou cez jednotlivé organizačné formy dajú deťom predškolského veku sprostredkovať informácie, zážitky a poznatky o takých „imaginárnych“ veciach, ako sú práva dieťaťa. Predstavujeme spôsob nenásilného zaraďovania problematiky práv dieťaťa do bežného života materskej školy tak, aby deti neboli zbytočne preťažované.

Projekt je zameraný na implementovanie teoretických východísk z oblasti ľudských práv a práv dieťaťa do praxe v materskej škole. Cieľom projektu je vytvoriť u detí povedomie o ich vlastných právach, v činnostiach poskytnúť informácie o rodine, o svojom ja, o spoločenstve a o spoločnosti prvkami našej kultúry. 

 

Čiastkové ciele projektu:

• poznať svoje práva a zároveň aj svoje povinnosti,

• rozlišovať medzi tým, na čo má dieťa právo a po čom túži,

• vcítiť sa do položenia iných detí, správať sa k nim ohľaduplne,

• vypočuť si názor iných detí a asertívne vyjadriť svoj názor,

• tvoriť a dodržiavať triedne pravidlá správania,

• premýšľať nad následkami svojho správania alebo nad možnými následkami svojho správania,

• navrhnúť spôsob riešenia problému,

• aktívne sa zapojiť do aktivít pomoci a solidárnosti,

• rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému,

• vyhľadávať informácie o rozmanitosti sveta, iných krajinách a kultúrach,

• zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva. 

 

Jednotlivé práva sú rozpracované na mesiace.Prostredníctvom konkrétnych aktivít získavajú deti určité informácie a skúsenosti, ktoré vedú k uvedomovaniu si podstaty a cieľa aktivít. Súčasťou práv detí sú aj povinnosti, ktoré je potrebné dodržiavať. Deti si uvedomujú, že  okrem práv majú aj povinnosti a určitú zodpovednosť voči sebe, kamarátom aj iným ľuďom.  Aktivity sú rozpracované podľa oblastí interného edukačného projektu Práva  detí v našej materskej škole. Niektoré budú realizované v dopoludňajších aktivitách, niektoré z nich v priebehu viacerých dní  a niektoré v spolupráci s rodinou v rámci školských akcií.

 

PLÁN AKTIVÍT:

1. Aktivita:     MOJE PRÁVA A POVINNOSTI

Deti majú okrem práv aj povinnosti. Ak máme všetci svoje práva, potom máme všetci aj svoje povinnosti.

Cieľ : Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti

2. Aktivita:      MENINOVÝ KRÁĽ  /september/

Deti majú právo na meno, na pekné oslovenie. Svoje meno máme radi.

Cieľ :Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená učiteliek  v  triede.

3. Aktivita:    MAMIČKA SLIEPOČKA /september/

Nikto nemá právo uniesť ťa od rodičov a brániť ti vrátiť sa k nim.    

Cieľ: Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu –pozitívne i negatívne

4. Aktivita:    SUŠIENKY  / október /

Uvedomiť si, že nie všetci majú dostatok  jedla

Cieľ:  Podelí sa o veci.

5. Aktivita:  MOJ DOMOV   /november/

Deti majú právo vyrastať v prostredí, v ktorom sa nebudú cítiť nebezpečne a   ohrozene.

Cieľ:  Uvedie adresu svojho bydliska. U2 Pozná miesto svojho bydliska.

6. Aktivita:    PRÍBEH O ZAHRE   /december/

Pochopenie potreby dieťaťa učiť sa hrou, vlastným výskumom, za pomoci rád

Cieľ:Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.

7. Aktivita:    DETI SVETA   /január/

Všetky deti sú si rovné: nezáleží, kto sú tvoji rodičia, akú máš farbu pleti, akého si pohlavia či vierovyznania, čo si myslíš, akým jazykom hovoríš, či si telesne alebo inak postihnutý/-á, alebo či si bohatý/-á alebo chudobný/-á.

Cieľ: Zaujať pozitívne a empatické postoje k multikultúrnej a sociálnoekonomickej rozmanitosti ľudstva.

8. Aktivita:    PODAJ MI RÚČKU  /február/

Dieťa má právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

Cieľ: Formovať sebareguláciu správania, schopnosť nezištne pomáhať iným, mať vnútorné uspokojenie z tejto pomoci.

9. Aktivita:    ROZPRÁVKA O MRAVČEKOVI  /marec /

Máš právo hrať sa, keď si splníš svoje povinnosti do školy a pomôžeš doma alebo tam, kde je to potrebné.

Cieľ: Uvedomiť si, že okrem svojich práv máme aj svoje povinnosti a to, že v rodine členovia spolupracujú a pomáhajú si.

10. Aktivita:   NINGU Z KENE  /apríl/

Starať sa o svoje zdravie, dodržiavať hygienu, jesť zdravú stravu, primerane sa obliekať

Cieľ: Oboznámiť deti s tým, že nie všetky deti na svete majú dostatok čistej pitnej vody a následkom toho je aj zlá a nedostatočná hygiena.

11. Aktivita: MALÁ OPUSTENÁ HVIEZDIČKA /máj/

 Deti majú právo na lásku a porozumenie, na to, aby ich mal niekto rád a  stretávali sa s inými deťmi.

Cieľ: Rozvíjať sociálnu empatiu, osvojiť si vzory správania a vyjadriť city.

12. Aktivita:   ŠTATISTIKA NAŠEJ TRIEDY  /jún/ 

Deti majú právo na odlišnosť, pritom sú si všetky rovné a majú právo prijateľným spôsobom obhajovať svoje názory a zároveň rešpektovať názory a odlišnosť iných.

Cieľ: Prijať názorovú odlišnosť iných detí a obhajovať svoje vlastné názory.