Informácie pre rodičov

05.09.2012 21:36

Konzultácie učiteliek pre zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania

Konzultácie učiteliek pre zákonných zástupcov v oblasti výchovy: na požiadanie vo vopred dohovorenom  čase v nepriamej činnosti učiteliek alebo v konzultačných hodinách (triednicke činnosti). Informácie o deťoch poskytujú učiteľky bez prítomnosti dieťaťa. Stretnutie so zákonnými zástupcami si dohodnú mimo čas priamej práce s deťmi. O toto stretnutie môže požiadať zákonný zástupca učiteľku, v prípade potreby aj učiteľka zákonného zástupcu.

Ak neprítomnosť dieťaťa  z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce pracovné dni, zákonný zástupca podpisuje Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa pri nástupe dieťaťa do MŠ. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 10 dní, predloží  jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.