KRÚŽKY

V školskom roku 2017/2018 ponúkame deťom MŠ krúžkovú činnosť:
 

V MŠ si môžu rodičia predškolákov písomne prihlásiť svoje dieťa na krúžok, ktorý prebieha v popoludňajších hodinách – spravidla v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.. Krúžkovej činnosti sa zúčastňujú deti z 1. a 2. triedy – spravidla predškoláci na základe prihlášky a po odbornej stránke ju zabezpečujú učiteľky MŠ. Čas od 12.15 – 13.00 je vymedzený na oddych pre deti, ktoré sa krúžkovej činnosti zúčastňujú. Čas od 12.00 – 14.25 je vymedzený na oddych a individuálnu činnosť detí, ktoré sa krúžkovej činnosti vo vymedzených dňoch nezúčastňujú.

Materská škola prostredníctvom učiteliek MŠ zabezpečuje nasledovné krúžky:

  • Počítačový krúžok: pre predškolákov – zabezpečujú p.učiteľky MŠ

                        Kubicová Emília – štvrtok/každý párny týždeň/

                        Kucharčíková Iveta – piatok/každý nepárny týždeň/

  • Krúžok  „Šikovný jazýček“: pre predškolákov, zabezpečuje p. učiteľka MŠ
                              Mgr. Bollová Slávka – streda /každý párny týždeň/
 

Krúžok „Šikovný jazýček“  nadväzuje na projekt Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ.

Preto aktivity krúžkovej činnosti na rozvíjanie oblasti jazyk a komunikácia sú zamerané na ďalšie  rozvíjanie a zdokonaľovanie  jazykových zručností detí a precvičovanie správnej výslovnosti prostredníctvom logopedických básničiek, riekaniek a hier.

 

Rodič si dieťa na krúžok prihlási písomne. Rozpis krúžkov aj so zoznamom detí je vyvesený pri triedach.

Lektori jednotlivých krúžkov si preberajú deti  od učiteľky len písomne, na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho. Lektor v plnej miere zodpovedá za zdravie a bezpečnosť detí počas trvania krúžkovej činnosti.