KRÚŽKY

V školskom roku 2018/2019 ponúkame deťom MŠ krúžkovú činnosť:
 

V MŠ si môžu rodičia predškolákov písomne prihlásiť svoje dieťa na krúžok, ktorý prebieha v popoludňajších hodinách – spravidla v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.. Krúžkovej činnosti sa zúčastňujú deti z 1. a 2. triedy – spravidla predškoláci na základe prihlášky a po odbornej stránke ju zabezpečujú učiteľky MŠ. Čas od 12.15 – 13.00 je vymedzený na oddych pre deti, ktoré sa krúžkovej činnosti zúčastňujú. Čas od 12.00 – 14.25 je vymedzený na oddych a individuálnu činnosť detí, ktoré sa krúžkovej činnosti vo vymedzených dňoch nezúčastňujú.

Materská škola prostredníctvom učiteliek MŠ zabezpečuje nasledovné krúžky:

 

 

Rodič si dieťa na krúžok prihlási písomne. Rozpis krúžkov aj so zoznamom detí je vyvesený pri triedach.

Lektori jednotlivých krúžkov si preberajú deti  od učiteľky len písomne, na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho. Lektor v plnej miere zodpovedá za zdravie a bezpečnosť detí počas trvania krúžkovej činnosti.